obec Čistá / obec / historie obce

OBEC / HISTORIE OBCE

Historie obce Čistá

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 2.12.2016

Osídlení obce

Zaznamenáno již v:

  • mladší a pozdní době kamenné (neolit, eneolit) = kamenný klín, kamenná motyka, rohovcový kamenný nožík (uloženo v Muzeu v Bělé pod Bezdězem)

  • době bronzové = střepy, žárové hroby, žárové sklípky ,obec leží v oblasti lidu lužických popelnicových polí s projevem kultury knovízské

  • 7. až 8. století = nálezy keramiky

 

Více než sto roků přicházely na světlo světa archeologické nálezy z okolí obce Čisté. Ve druhé polovině 19. století to byly náhodně nalezené kamenné předměty z Volákova pole. Tzv. „žárové sklípky“ střepy ze žárových hrobů vykopal v okolí Kabešovy cihelny r. 1907 profesor archeologie Karel Buchtela. Část orbou narušeného žárového pohřebiště lidu „popelnicových polí“ s vyloupenou hrobkou spolu prozkoumali v roce 1998 archeolog Jiří Waldhauser s kamarádem Josefem Müllerem z Čisté, který na dohled odtud objevil opevněné sídlo místní elity 2002 – 2004 a snad kultovní místo, nález keramických střepů z části vybagrovaného lesního rybníčku Jírův kal 2008. Vše doba bronzová, kolem roku 1000 p. n. l. Uložení nálezů: Muzeum Mladoboleslavska. 

 

První písemné doklady

První písemné doklady se zmiňují o „Záhvozdu", řídce osídlené a zalesněné části středního a horního Pojizeří, kterou dostávají (patrně ve druhé pol. 11. století) od knížete Vratislava II. Markvartici. V tomto období stál zřejmě v části obce Čisté zvané Tejnec týněný (hrazený) dvorec, patřící snad některému z Markvarticů, zde osedlému. Dvorec stával na pozemcích domů čp. 24, 25, 39 (pískovcový vytesaný sklípek). Kdy dvorec zanikl, není známo, ale je možné, že tudy již v 11. nebo ve 12. století vedla kupecká stezka z Podolce v Mladé Boleslavi do Budyšína v Lužici, která měla rozhodující význam při založení osady Čistá. Ta byla pravděpodobně osazena svobodnými osadníky, kterým za odměnu, že osídlili pohraničí a chránili kupeckou stezku, která vsí procházela, byly na určitou dobu odpuštěny daně. Obec, která se spravovala sama, nezatížená daní, osedlá svobodným obyvatelstvem, byla čistá - tedy Čistá. Ve 12. a 13. století dochází k výstavbě farního kostela a manského dvorce na Stránce. Nálezy keramiky a hrobových pískovcových stél v okolí hřbitova. Uložení nálezů: Muzeu Mladoboleslavska.

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1351, kdy dává Karel IV. listem v Hradci Králové Drahomilovi nemajících dědiců za zásluhy moc a volnost, aby své statky, totiž dva lány ve vsi Besedicích a krčmu v Čisté směl dáti svému příbuznému Vaněčkovi ze Sedliště.

 

15. století - Čistá má podobu okrouhlice s kostelíkem uprostřed a s kupeckou stezkou napříč.

1512 - Jan Špetle zemřel a jeho panství bylo rozděleno do dvou dílů. Bělské panství včetně Čisté připadlo Anně Špetlové z Janovic.

1602 - královská komora zabavuje majetek Buchvala Berky, tedy také Čistou 1625. Čistá byla přidělena k nově utvořenému panství frýdlantskému vévody Albrechta z Valdštejna.

1697-1700  výstavba chrámu sv. Vavřince, (materiál pravděpodobně použit také z původního pobořeného kostelíka) oprava v roce 1897.

1770 - vyšel patent o zavádění domovních čísel. V Čisté tehdy bylo 39 obytných stavení (17 na Velké Straně, 8 na Stránce a 14 na Týnci).

1830 - evidováno 52 domů a 306 obyvatel.

1864 - výstavba silnice z Mladé Boleslavi do Bělé, tzv. císařská silnice.

1867 – výstavba vlakového nádraží na Podolí (první vlak tudy projel 9. října 1867).

1867 - založen spolek dobrovolných hasičů.

1868 – na čisteckých pozemcích v Podolí postavena panem továrníkem K. C. Menzelem továrna na lepenku a dřev. cement.

1880 – v Čisté 65 domů a 487 obyvatel.

1881 – byla založena Občanská beseda, hráno první ochotnické divadlo a vystavěn sál na Týnci. Také pořízeno první veřejné osvětlení.

4. srpna 1888 - vystavěna dvoutřídní škola (původně zde stál útulek pro chudé) za 8 769 zlatých, učitel Fr. Dolenský.

1890 – v obci 81 domů s 568 obyvateli (562 Čechů, 12 Němců, 566 katolíků, 2 Izraelité). Nejvíce obyvatel se zabývalo polním hospodářstvím, 23 obyvatel provozovalo řemeslo. Obec Čistá farností a poštou patří k Bělé.

1897 - 1900  živnostníci v Čisté: 4x hostinství, řezník, 3x obchod smíšeným zbožím, krejčí, obuvník, švadlena, kovář, prodej tabákových výrobků.

1898 - 1903  postavena silnice z Bělé do Čisté.

1905 - největší požár v tomto století; vyhořela část Velké Strany a díky větru i část Týnce.

1912 - postaven vodovod za 30 tisíc zlatých.

1914 - dne 25. června se místní obyvatelstvo dozvědělo o atentátu na následníka trůnu F. Ferdinanda ď Este; vylepeny mobilizační plakáty (na den sv. Anny).

1914 - 1918 - dramatické zvýšení cen.

1915 - špatná zásobovací situace.

1921 - 1925 oprava cest ve vsi.

1924 - elektrifikaci obce provedly Družstevní závody Dražice nad Jizerou, Kč 152.000,- (lampy, noční osvětlení).

1927 - po Vánocích kruté mrazy (-37°C), hodně sněhu.

1928 – dne 22. července slavnostně otevřeno koupaliště v Čisteckém dole (projev starosty Maděry a učitele Medonose).

1930 – dne 26. prosince promítán první film, biograf umístněn v hostince Josefa Kabeše čp. 59.

1931 - stavba silnice Plužná – Čistá.

1941 - stráně pod Borkem osázeny švestkou a višní, obecní zahrada ke koupališti osázena smrkem.

1946 – dne 11. března zřízení útulku pro děti od 3 do 6 let (školka).

1950 – dne 6. prosince dodělán obecní rozhlas.

1953 - květen, nová hasičská zbrojnice.

1959 - otevřena nová školka, nová pobočka pošty a spořitelny.

1962 - sloučení družstev Čistá, Plužná, Hrdlořezy.

1963 - odtržení části obce u Nádraží a připojení k Bělé pod Bezdězem.

1965 - čistecký vodovod napojen na bělské Hlučovské prameny, probíhá výstavba mechanizačního střediska JZD.

1974 - zahájena výstavba kulturního domu (1972, demolice původního sálu p. Kabeše na Týnci).

1977 - otevření kulturního domu.

1978 - dokončení montáže pavilonu mateřské školky (později školní družina, pobočka České spořitelny a ordinace obvodního lékaře), sloučení obcí Čistá a Plužná.

1986 - zrušen provoz kina v Čisté.

 

posledních 30 let:
- odloučení obcí Čistá - Plužná
- soukromé podnikatelské subjekty
- nová telefonní síť položena do země
- dostavění tenisových kurtů, rekultivace hřiště, nová obecní nádrž (koupaliště)
- uzavírka skládek, třídění komunálního odpadu
- zaveden plyn v obci
- výstavba nových autobusových zastávek – přestavba pavilonu u mateřské školy – nová bytová výstavba


 


Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz