obec Čistá / aktuality / Informace starosty a místostarosty obce Čistá

AKTUALITY

Informace starosty a místostarosty obce Čistá

zveřejnil/a: Uhlířová Jana | 4.2.2019

Informace starosty a místostarosty obce o dění v obci v měsíci leden 2019

Níže podáváme občanům obce Čistá informace o událostech v obci v období leden 2019

 • Údržba místních komunikací v zimním období. Tak jak jste zcela jistě všichni zaznamenali, v měsíci leden 2019 nám začal také padat sníh. Opětovně bychom chtěli požádat všechny občany obce, aby parkovali vozidla na svých pozemcích (pokud je to tedy možné). Při úklidu sněhu technikou je doopravdy v některých ulicích pro řidiče ZD velký problém se tzv. „vymotat“ mezi zaparkovanými automobily na ulicích. Jinak dle našeho názoru a dle pohledu na okolní obce a města probíhá v naší obci zimní údržba komunikací na obstojné úrovni. Snažíme se reagovat na připomínky občanů a napravovat některé nedostatky, ale zároveň občany upozorňujeme, že není možné z kapacitních důvodů např. také vyklízet vjezdy k jednotlivým č.p.
 • Dne 21.01. 2019 byl prodán dle předchozí dohody všech ZO (dohodnuto na informativní schůzce ZO dne 14.11. 2018) starý obecní automobil FORD Transit. Dle zpracovaného Znaleckého posudku byla cena stanovena na 40.700,-Kč, automobil se podařilo prodat za částku 54.900,-Kč.
 • Dne 22.01. 2019 byla na OÚ oznámena porucha kotle ve Školní družině. Kotel rok výroby 2002 byl „provizorně“ zprovozněn, ale z důvodu vysokých nákladů na opravu již zastaralého zařízení rozhodl po doporučení servisního technika starosta obce společně s místostarostou obce o nákupu nového kotle a realizaci nového kouřovodu. Nabídnutá celková cena kompletní výměny vč. veškerého příslušenství byla 55.900,-Kč, po dohodnuté slevě je cena 52.900,-Kč bez DPH. Cenová nabídka a technická specifikace je k nahlédnutí na OÚ (informace byla také podána všem zastupitelům obce).
 • Datovou schránkou dne 23.1. 2019 bylo zasláno společností Reality Čistá s.r.o. „Stanovisko k uzavřené smlouvě o spolupráci“ ve věci zastavitelné plochy Z16. Toto stanovisko je také k nahlédnutí (viz příloha).
 • Dne 28.1. 2019 byla na OÚ Čistá podána informace od zpracovatele žádosti o dotaci (LK Advisory, s.r.o. Poděbrady), že projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009312 s názvem „Výstavba chodníků podél silnice III. třídy v obci Čistá u Mladé Boleslavi“ prošel úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byl schválen Řídicím orgánem IROP k financování. Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu by nám měl být vydán právní akt. V rámci způsobilosti výdajů nedošlo k vyloučení žádných položek a celková výše způsobilých výdajů na projekt zůstala zachována. O vydání právního aktu budeme informováni.
 • Dne 30.1. 2019 se na OÚ uskutečnila schůzka se společnostmi E GRANT Hradec Králové a EVT Stavby Svitavy v souvislosti odkanalizování obce Čistá (Stavba Čistá – Splašková kanalizace). OÚ nyní připravuje zadávací dokumentaci pro vypracování doplňující Projektové dokumentace pro celou obec Čistá. Nadále vás občany budeme průběžně informovat.
 • Dne 31.1. 2019 se uskutečnila se zástupci společnosti VERTICO Ústí nad Labem, která se zabývá Výškovými a stavebními pracemi v obci schůzka z důvodu „zabezpečení“ svahu / stráně nad Rodinnými domy č.p. 91 a 92 ve Fukarově rokli.
 • V průběhu měsíce ledna se uskutečnilo několik jednání s poptanými společnostmi ve věci plánovaného nákupu obecního automobilu a nákupu Komunální techniky pro potřeby obce.
 • Koncem roku 2018 a v lednu roku 2019 byly zaslány níže uvedeným firmám a společnostem objednávky na vybrané služby a dodávky pro obec Čistá:
 • USK s.r.o. Mnichovo Hradiště – zimní údržba „Hlavní komunikace“ v obci Čistá;
 • Zemědělské družstvo Čistá – zimní údržba ostatních místních komunikací v ulicích obce Čistá;
 • Zdeněk Čapek, Plužná č.p. 47 – Instalatérské, topenářské práce a služby v budovách ve vlastnictví obce Čistá;
 • Libor Bárta, Čistá č.p. 299 – Údržby, opravy a výměny Veřejného osvětlení, údržba elektrických zařízení v budovách ve vlastnictví obce Čistá;
 • Zahradnictví Tomsa, Čistá č.p. 30 – zajištění sazenic, květin, hnojiva, vazby a ost. pro potřeby obce Čistá;
 • Jakub Plavecký, Paninodvorská 964, Bělá p. B. – celoroční odvoz odpadních vod z obecních budov (KD, OÚ, Dům služeb, Budova areálu na hřišti);
 • Mgr. Tereza Ječná, AK Štefánikova 1347, Mladá Boleslav – zajištění Právních služeb a poradenství pro obec Čistá;
 • Autodoprava J. Martinec, Čistá č.p. 198 – údržbové práce v obci, doprava materiálu, práce stavebními stroji dle potřeb obce Čistá.


             Veškeré podklady z poptávkového řízení u posledních dvou firem (společností) a    

             zaslané cenové nabídky jsou k nahlédnutí na OÚ Čistá (po předběžné konzultaci se

             starostou obce).

 

 

Konání Veřejného zasedání zastupitelů obce je svoláno na středu dne 06.02. 2019.

Svolání Veřejného zasedání vč. navrženého Programu je zveřejněno na úřední desce.


Kontaktní informace:

adresa:
Čistá 195
29423 Čistá u Mladé Boleslavi

IČ: 00237621
datová schránka: 7zvavfe
č.ú.: KB Ml.Boleslav 4526-181/0100

Úřední hodiny

obec, sekretariát:
po: 7:30 – 17:00
st: 7:30 – 17:00 + KNIHOVNA
čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 – 12:00
starosta:
po: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00
st: 10:00 - 12:00 + 15:00 - 17:00

Telefony:

obec, sekretariát:
+420 326 303 221
starosta:
+420 724 162 911

mail:
info@obeccista.cz
oucista@seznam.cz